HARMONOGRAM ZAJĘĆ MARZEC – CZERWIEC 2024 R. | NAJMŁODSI > WIECEJ | GRUPY STARSZE > WIECEJ

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH NAUKI PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT I GRUP STARSZYCH W PARKU WODNYM

 

I. Postanowienia ogólne

Regulamin zajęć ,, SWIMSPORT SPORT I REKREACJA” Marcin Mierzwa określa zasady na jakich organizowane są zajęcia przez SWIMSPORT SPORT I REKREACJA Marcin Mierzwa, Widokowa 7

32-010 Luborzyca

Pojęcia określone w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

SWIMSPORT SPORT I REKREACJA

Marcin Mierzwa, Widokowa 7 32-010 Luborzyca

NIP- 7381706538

REGON:  492912151

Zajęcia – zbiór Lekcji organizowanych przez SWIMSPORT SPORT I REKREACJA, następujących po sobie, na które zapisują się Uczestnicy;

Lekcja – jedno spotkanie na basenie w ramach Zajęć;

Uczestnik – rodzic/opiekun, który zapisał się na Zajęcia wraz z dzieckiem;

Fotoreportaż – styl wykonywania zdjęć, polegający na fotografowaniu najciekawszych momentów, rejestrowaniu emocji, szukaniu atrakcyjnych ujęć, podczas jednej wybranej lekcji organizowanej przez SWIMSPORT SPORT I REKREACJA.

 

II. Kwestie organizacyjne

 1. Firma ,, SWIMSPORT SPORT I REKREACJA ‘’ posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć- zarówno z zakresie nauki pływania, jak i doskonalenia umiejętności pływania dla osób indywidualnych oraz dla grup.
 2. SWIMSPORT SPORT I REKREACJA organizuje zajęcia w kilku cyklach przez cały rok. Liczba Lekcji w danych Zajęciach oraz czas ich trwania (30 lub 45 minut) wskazane są w Panelu Klienta.
 3. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Parku Wodnego w Krakowie S.A. przed wejściem na teren obiektu, oraz jego przestrzeganie
 4. Lekcje prowadzone są pod opieką 1 osoby prowadzącej w niecce rekreacyjnej (lub jej części). Osoby prowadzące Lekcje zawsze kierują się bezpieczeństwem dziecka podczas Lekcji, a angażując Uczestników Lekcji w ćwiczenia zawsze przekazują im wszystkie niezbędne instrukcje i wskazówki.
 5. Osoba zapisana na kurs otrzymuje przed pierwszymi zajęciami karnet magnetyczny uprawniający do wejścia na basen w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie z terminem kursu.
 6. W przypadku zgubienia karnetu magnetycznego pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 15 zł ( piętnaście złotych), podstawą wyrobienia duplikatu jest pisemna prośba skierowana do firmy SWIMSPORT SPORT I REKREACJA.
 7. W ramach opłaty za kurs Klientowi przysługuje 90 minut w strefie płatnej. Czas ten obejmuje:
 • 45 minut zajęć z instruktorem dla dzieci od 5 roku życia, oraz czas na przebranie się kursanta przed i po zajęciach
 • 30 minut zajęć z instruktorem dla dzieci od3 miesiąca- 4, 5 lat, oraz czas na przebranie się kursanta przed i po zajęciach
 1. Przekroczenie limitu czasu podlega opłacie zgodnie z cennikiem Parku Wodnego S.A. w Krakowie.
 2. Karnet dla dzieci do 4,5 lat upoważnia do wejścia na halę basenową dwóch opiekunów i dziecka. Jeden z opiekunów uczestniczy z dzieckiem w zajęciach w wodzie.
 3. Od opiekunów, którzy biorą udział w zajęciach w wodzie razem z dziećmi, nie wymaga się umiejętności pływania.
 4. Na zajęcia z dziećmi w wieku 5-6, 7-8, 9-11 lat na basen wchodzi jeden rodzic( opiekun), który przebiera dziecko w szatni i przyprowadza do instruktora.
 5. Obowiązkiem uczestnika kursu jest posiadanie karnetu na każdych zajęciach. Brak karnetu uniemożliwia odbycie zajęć w danym dniu.
 6. Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.
 7. Rodzic (opiekun) ma obowiązek poinformowania organizatora kursu o ewentualnych dolegliwościach – stanie zdrowia dziecka, przeciwskazaniach do uczestnictwa w kursie. W przypadku nie poinformowania rodzic ( opiekun) ponosi pełna odpowiedzialność za dziecko.
 8. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na konkretny kurs, może on zostać odwołany, a uczestnicy otrzymują propozycję zwrotu wpłaconych pieniędzy, lub uczestnictwa w kursie w innym terminie.

Uczestnik zobowiązany jest do założenia dziecku, w wieku do lat 2,5 na czas Lekcji jednorazowej pieluszki do pływania, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody.

 

III. Opłaty za Zajęcia

 1. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się przez uczestnika na zajęcia do wybranej grupy, a następnie terminowe opłacenie zajęć. Do zawarcia umowy pomiędzy SWIMSPORT SPORT I REKREACJA, a uczestnikiem dochodzi w momencie dokonania płatności za zajęcia.
 1. Wysokość opłaty za zajęcia zależy od liczby lekcji w danym cyklu, zgodnie z informacją podaną w formularzu rejestracyjnym i w Panelu Klienta. 
 1. Zajęcia należy opłacić przelewem na następujące konto bankowe:

 

SWIMSPORT SPORT I REKREACJA

MARCIN MIERZWA

Widokowa 7 32-010 Luborzyca

NR KONTA BANKOWEGO

Bank PKO S.A. 51 1240 4634 1111 0000 5446 4478

 

IV. Rezygnacja z zajęć

 

 1. Uczestnik Zajęć w grupach kontynuujących uprawniony jest do wypowiedzenia umowy (obowiązkowo w wiadomości e-mail z dowolnej przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszt lekcji, które odbyły się do dnia wypowiedzenia.
 2. Opłata za pozostałe do końca zajęć lekcje zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego opłacone zostały zajęcia.
 3. Uczestnik zajęć w grupach początkujących uprawniony jest do wypowiedzenia umowy (obowiązkowo w wiadomości e-mail z dowolnej przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W takim przypadku uczestnik ponosi koszt lekcji, które odbyły się do dnia wypowiedzenia. Uczestnik ponosi koszt lekcji, które odbyły się do dnia wypowiedzenia (jednej lub dwóch). Opłata za pozostałe do końca zajęć lekcje zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego opłacone zostały zajęcia) z ważnej przyczyny, w dowolnym momencie po drugich zajęciach z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od kolejnego dnia po dniu złożenia wypowiedzenia. Opłata za lekcje pozostałe po okresie wypowiedzenia do końca zajęć zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego opłacone zostały zajęcia.

 

V. Zgłaszanie nieobecności i odrabianie Lekcji

 

 1. Liczba lekcji możliwych do odrobienia podana jest każdorazowo dla danych zajęć (zazwyczaj jedna na cztery Lekcje).
 2. Nieobecności należy odrobić do końca trwania kursu, na które uczestnik jest zapisany.
 3. Lekcje nie przechodzą na następne zajęcia.
 4. Uczestnik może odrobić Lekcję w ramach wolnych miejsc w grupach odpowiednich  pod względem umiejętności i wieku uczestników, tzn. gdy inny uczestnik zgłosi nieobecność lub grupa jest niepełna.
 5. Należy wziąć pod uwagę, że liczba wolnych miejsc w grupach nie jest zależna od SWIMSPORT. Nie gwarantujemy, że uda się uczestnikowi odrobić wszystkie nieobecności.

 

VI. Organizacja

 

 1. Uczestników obowiązuje Regulamin zajęć SWIMSPORT SPORT I REKREACJA oraz Regulamin pływalni, w Parku Wodnym:

Regulamin Parku Wodnego:

https://www.parkwodny.pl/wp-content/uploads/regulamin/pl_PL/regulamin.pdf

 1. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci poza niecką basenową.
 2. SWIMSPORT SPORT I REKREACJA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie basenu.
 3. SWIMSPORT SPORT I REKREACJA ma prawo wykluczyć uczestnika z lekcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu pływalni lub innego naruszenia praw lub interesów SWIMSPORT SPORT I REKREACJA W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty uiszczonej za zajęcia.

W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni, choroba prowadzącego) Uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Lekcji (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em. W takim przypadku następuje  przedłużenie Zajęć lub zwrot opłaty za odwołaną Lekcję, według uznania SWIMSPORT SPORT I REKREACJA.

 

VII. Oświadczenia i zgody

 

 1. Zapisując się na zajęcia poprzez stronę internetową: https://www.swimsport.net i opłacając zajęcia opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i wyrażają zgody:
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć SWIMSPORT SPORT I REKREACJA Zasadami bezpieczeństwa SWIMSPORT SPORT I REKREACJA dla uczestników zajęć oraz z Regulaminem Pływalni, na której będą prowadzone zajęcia przez SWIMSPORT SPORT I REKREACJA, akceptuję ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 3. Jednocześnie Oświadczam, że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach w basenie.
 4. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń i ryzyka z jakim wiążą się lekcje i przebywanie w basenie. Zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń osoby prowadzącej lekcje, postępowania wyłącznie zgodnie z jej wskazówkami.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, którego jestem prawnym opiekunem oraz przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z SWIMSPORT SPORT I REKREACJA w szczególności: podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, pomagającym w realizacji wykonywanej usługi (np. biurowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe, informatyczne) celem skutecznego zapisania się na kurs, otrzymywania drogą mailową i/lub telefoniczną/SMS niezbędnych powiadomień i informacji. Administratorem danych osobowych jest Marcin Mierzwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

SWIMSPORT SPORT I REKREACJA

Marcin Mierzwa,

Widokowa 7  32-010 Luborzyca

NIP- 7381706538

REGON:  492912151

swimsportparkwodny@gmail.com

 1. Administrator informuje że, każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesień.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym o ofercie Szkoły SWIMSPORT SPORT I REKREACJA*

 

* zgody dobrowolne

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. SWIMSPORT SPORT I REKREACJA – zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania zajęć ze względu na organizacyjne, techniczne lub prawne kwestie związane ze świadczeniem usług na rzecz uczestników.
 2. Zmiany w Regulaminie podawane będą uczestnikom poprzez Panel Klienta.
 3. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z SWIMSPORT SPORT I REKREACJA –, nie później niż do rozpoczęcia pierwszej lekcji następującej po ogłoszeniu zmian Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.